Kasvatusprojekti

Kasvatusprojekti on alati kehittyvä projekti, jonka tarkoitus on luoda Suomeen luotettavampi kasvatussysteemi ja kannustaa kasvattajia kehittämään ja ylläpitämään tietotaitoaan. Kasvatusprojekti edistää virallista ja eettistä kasvattamista, sertifioi kasvattajia, ylläpitää kasvattajalistaa ja päivittää kasvattajalle hyödyllisiä artikkeleita Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kotisivuille.

Kasvatusprojektin tahot

Kasvatusprojektille nimitetään vuosittain kasvatusasiavastaava, jonka tehtäviin kuuluu ottaa vastaan kasvatuslistahakemukset, välittää ne yhdistyksen hallitukselle ja vastata kysymyksiin kasvatusprojektin suhteen.

Kasvattajalista

Lemmikkilinnut Kaijuli ry ylläpitää kotisivuillaan kasvattajalistaa, jolle kerätään ainoastaan luotettavuutensa ja tietotaitonsa todistaneita henkilöitä. Kasvattajalistalle voi pyrkiä lomakkeen avulla. Lomake sisältää tarkkoja kysymyksiä kasvattajan kasvatushistoriasta, kokemuksesta, linnuista, poikueista, tavoitteista ja tiloista. Lomakkeeseen liitetään myös kasvatustilojen kuvia. Pyrkijä voi liittää hakemukseensa myös suosittelijoita, joille on omat lomakkeensa.

Lomakkeen tarkastaa siihen valtuutettu henkilö, kasvatusasiavastaava. Vastaava antaa lomakkeen tiedot Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallituksen tarkasteltavaksi. Hallitus käy keskustelua asiasta ja lopulta päättää, hyväksytäänkö vai hylätäänkö hakemus.

Jos kasvattajaa ei hyväksytä, hänelle lähetetään tästä selvitys. Kasvattajaa joko pyydetään korjaamaan toimintatapojaan ja osoittamaan korjauksen toteutuminen tai kasvattajalle ilmoitetaan, että hänen hakemuksensa on hylätty. Hylkäämisen jälkeen kasvattaja voi pyrkiä listalle uudelleen 6 kk:n kuluttua.

Jos kasvattaja hyväksytään, hänet lisätään Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvattajalistalle. Lista on netissä näkyvä lista, jossa näkyy kasvattajien tiedot aakkosjärjestyksessä. Listalta voi etsiä kasvattajia myös hakuehdoin lajin ja alueen perusteella.

Kasvattajalistalle pääseminen, eli kasvattajasertifiointi

Kasvattajalistalle voi päästä säännöllisesti lintuja kasvattava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n jäsen, kasvattanut onnistuneesti jotakin lintulajia aktiivisesti vähintään vuoden tai kolmen poikueen verran ja tulee kasvattamaan myös jatkossa. Sertifioitu kasvattaja on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen määrittelemiä eettisen kasvattamisen periaatteita ja on todistanut tämän kirjallis-kuvallisella hakemuksella.

Yhdistys on ottanut käyttöön suomalaisen lemmikkilintuharrastuksen ja lintukasvatuksen kehittämiseksi sertifikointijärjestelmän. Järjestelmän avulla pyritään turvaamaan ostajan asema siten, että ostaja voi olla varmempi kasvattajan pätevyydestä. Kasvattajaehdokkaalla tulee olla hyvä maine ja halukkuus toimia yhdistyksen kasvatussääntöjen mukaisesti. Listan kasvattajat ovat yhdistyksen edustuskasvattajia, joiden toiminnan takana yhdistys voi seistä. Ehdokkaan taustan täytyy olla puhdas eläinsuojelurikkomuksista. Haluamme, että ostaja voi hankkia kasvattinsa taholta, joka on toiminnastaan näyttöä antamalla todistanut luotettavuutensa. Samalla kasvattajan on mahdollista saada tittelilleen tavallista enemmän painoarvoa. Tahdomme edesauttaa sitä, että kasvattaja omilla teoillaan ja tarjoamilla oloillaan auttaa omalta osaltaan rakentamaan mahdollisimman hyvän, terveen ja turvallisen elämän alun kasvateilleen. Näin poikasen ostajalla on paremmat lähtökohdat uuden linnun kanssa, ja kasvatti elää todennäköisemmin onnellisemman elämän.

Listalle hyväksytyt kasvattajat ovat:

 • Sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen antamia eettisen kasvattamisen sääntöjä.
 • Kertoneet periaatteistaan yhdistyksen hallitukselle, joka hyväksyy kasvattajat.
 • Lähettäneet kasvatus- ja lintujenpitotiloistaan kuvia ja muuta tärkeää tietoa.
 • Kasvattaneet vähintään vuoden tai kolmen poikueen verran.

Huom! Vaikka pyrimme parhaamme mukaan varmistumaan listan kasvattajien toiminnasta, yhdistys ei ota vastuuta listan yksittäisen kasvattajan toiminnasta. Jos törmäät yhdistyksen hyväksymään kasvattajaan, joka rikkoo tällä sivustolla esiteltyjä sääntöjä tai toimii muuten arveluttavasti, toivomme sinun ottavan välittömästi yhteyttä yhdistykseen.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry painottaa, että myös kasvattajalistan ulkopuolelta löytyy päteviä kasvattajia ja pesittäjiä. Yhdistys haluaa kuitenkin muistuttaa, että aina löytyy tahoja, jotka käyttävät kauppamahdollisuuksien parantamiseksi kasvattajan titteliä täyttämättä todellisuudessa kasvattajan määritelmää.

Kasvattajalistalta eroaminen Kasvattaja voi koska tahansa erota kasvattajalistalta lähettämällä kasvatusasiavastaavalle kirjallisen eroanomuksen.

Kasvattajalistalta poistaminen

Yhdistys on oikeutettu poistamaan kasvattajan listalta tilapäisesti tai lopullisesti. Kasvattajalistalta poistamiseen johtavia syitä ovat:

 • Kansallisten eläinsuojelulakien ja -asetuksien rikkominen
 • Yhdistyksestä erottamiseen johtavat syyt
 • Yhdistyksestä eroaminen
 • Yhdistyksen vuosittaisen jäsenmaksun laiminlyönti
 • Selkeä huijaustoiminta
 • Kasvatuslistasääntöjen rikkominen
 • Huomautuksista piittaamattomuus

Kehittyminen ja muutokset

Kasvatusprojekti on alati kehittyvä ja aikaansa noudattava. Projektiin tehdään tilannekatsaus vuosittain vähintään yhdessä Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kokouksessa. Kasvatusprojektin muutoksilla voidaan tarkoittaa dokumentteihin tehtyjä muutoksia, sääntömuutoksia, rekisteröintisysteemin kehittämistä ja kasvattajan siihen sitomista, projektin yleisen luonteen muuttumista tai mitä tahansa sellaista muutosta, jolla on tai saattaa olla vaikutusta listalle liittyneen kasvattajan toimintaan.

Oikeus muutosten tekemiseen on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n hallituksella, kasvatusasiavastaavalla ja kasvatustyöryhmällä. Tarvittaessa sääntömuutoksista annetaan tieto listan kasvattajille ensisijaisesti sähköpostitse. Sellaisista muutoksista, joilla ei ole merkitystä kasvattajan toiminnan kannalta, ei ilmoiteta. Tällainen muutos on esimerkiksi kasvatusprojektiin liittyvän dokumentin kirjoitusasun hiominen. Myöskään hakemuslomakkeeseen tehdyistä kysymysmuutoksista ei tulla tiedottamaan listalle päässeitä kasvattajia, elleivät muutokset ole niin kriittisiä, että listan kasvattajilta kaivataan jälkikäteen vastausta kysymykseen.